Általános szerződési feltételek

Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Qualysoft Informatikai Zrt., mint szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató) és a Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatást igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban Megrendelő, a Szolgáltatóval együttesen Felek) között a ebula.hu szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF nyilvános ajánlattételnek minősül, melytől a Felek csak a Felek között létrejött egyedi szerződés alapján, abban az ÁSZF-től való eltéréseket tételesen felsorolva térhetnek el. A szolgáltatás katalógus, a szolgáltatási árlista és a kedvezménystruktúra tekintetében az egyedi szerződésben a Felek nem térhetnek el az ÁSZF-ben rögzítettektől.

1.1. Szolgáltató

Qualysoft Informatikai Zrt. 1118 Budapest, Rétköz utca 5. Tel.: +36 (1) 8899 800 Adószám: 12587300-2-43 Cégjegyzékszám: 01-10-044536

1.2. Megrendelő

Az a jog- és cselekvőképességgel rendelkező jogi személy, társadalmi-, illetve gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy, amellyel, illetve akivel Szolgáltató egyéni megrendelői megállapodást köt a Nebula.hu szolgáltatás használatára vonatkozóan.

1.3. Szolgáltatás

A Szolgáltató Nebula.hu elnevezésű alkalmazás szolgáltató központot működtet, amelyen keresztül professzionális informatikai alkalmazásokat, mint felhő-szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő számára. A szolgáltatások részletes leírását az ÁSZF 3. sz. mellékletként csatolt szolgáltatás katalógus tartalmazza.

1.4. Felhasználó

Valamely Megrendelő által a Szolgáltatásba önálló, teljes munkavégzési jogkörrel meghívott szolgáltatást használó munkatárs.

2. Alapvető működési előírások

2.1. A Szolgáltatás bevezetése

2.1.1. Feltételek, Felhasználó oldali követelmények

A Szolgáltatás igénybevételéhez Firefox 3.5+, Google Chrome 14.0, Safari 5.0 vagy Internet Explorer 7.0+ böngészőt kell használni. A rendszer mobil telefonos változata elérhető Android illetve iOS rendszert futtató mobiltelefonokon. Egyidejű felhasználónként 0,3Mbit letöltési sebességű internet kapcsolatra van szükség. Szükséges egér vagy egyéb pozícionáló eszköz. Az alkalmazás 1024x768-as képernyőre optimalizált. A Szolgáltatásnak e feltételek teljesülésének hiányában történő igénybevétele esetén Szolgáltató felelőssége kizárt. A szolgáltatás üzleti felhasználására a szolgáltatás havi díjának megfizetését követően van lehetőség a szolgáltatási időszak végéig. A Szolgáltatás előzetes díjfizetéssel vehető igénybe.

2.1.2. A rendszer használatba vétele

Megrendelő a megfizetett szolgáltatási díjat jóváírását követően az általa megadott e-mail cím és a Szolgáltató által megadott jelszó birtokában – a rendszer használatához szükséges eszközökkel – a rendszert önállóan veszi használatba.

2.1.3. Rendszerbevezetés

Amennyiben a rendszert meglevő vállalati adatokkal kell feltölteni (migráció), vagy egyedileg megnevezett adatforrásokkal kell integrálni, úgy Szolgáltató az 1. számú mellékletben feltüntetett tanácsadási díj keretében dolgoz ki és javasol egyedi megoldást. A migrációs igényre és a rendszerbevezetés folyamatára Szolgáltató egyedi javaslatot dolgoz ki , melyre telefonon és e- mailben tesznek javaslatot. A migrációs tanácsadást, illetve a migrációval kapcsolatos esetleges egyéb szolgáltatást a már aktív felhasználói account-tal e-mailben, az office@qualysoft.com címen lehet megrendelni. A megrendelt tanácsadástól, vagy egyéb szolgáltatástól elállni – jogszabályban rögzített esetek kivételével – nem lehet. A tanácsadási, illetve egyéb díjakat a feladat elvégzését követően kibocsátott számla ellenében kell 15 naptári napon belül megfizetni a Szolgáltatónak a számlán feltüntetett bankszámlaszámára való banki átutalással.

2.2. A Szolgáltatás üzemeltetése

2.2.1. Események bejelentése

A Szolgáltató a Megrendelőnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos események bejelentése (így különösen: biztonsági incidensek (továbbiakban incidens), működési hibák jelzése, szolgáltatáskérések bejelentése, jogosultsági kérések) céljából online ügyfélszolgálatot működtet.

2.2.2. Incidensek kezelése

A Szolgáltató köteles a szolgáltatás megállapodás szerinti szintjének észlelt csökkenését vagy kiesését, továbbá a biztonsági szabályok megsértését incidensként kezelni és az incidenseket a vállalt minőségi paraméterek biztosítása mellett elhárítani. A Megrendelő az incidens kezelésében, megkerülő megoldások bevezetésében köteles a tőle elvárható módon a Szolgáltatóval együttműködni. Az együttműködés – többek között, de nem kizárólagosan – ki kell, hogy terjedjen

 1. az incidens behatárolásában való közreműködésre (információ szolgáltatás az incidensről)
 2. az incidens elhárításában való Megrendelői közreműködésre
 3. az incidens elhárítása tényének ellenőrzésére

2.2.3. Jogosultságmenedzsment

A Szolgáltató vállalja, hogy az általa biztosított alkalmazás-szolgáltatásokat megfelelő jogosultsági rendszerrel látja el. Jogosultság kezelés terén a Szolgáltató köteles biztosítani, hogy:

 1. az egyes szolgáltatott alkalmazások használatakor a szolgáltatást igénybevevő egyes Megrendelők csakis és kizárólag a saját és velük megosztott adataikhoz férjenek hozz
 2. az alkalmazások felhasználói egyedi azonosítókon (e-mail cím, jelszó) keresztül férjenek hozzá az alkalmazáshoz
 3. az üzemeltetői jogosultságok az üzemeltetési feladatok ellátásának biztosítására korlátozódnak
 4. felhasználói jogosultságok a nebula.hu, mint munkaeszköz használatára irányul
 5. az alkalmazott jelszavakat felhasználó megváltoztathassa
 6. az alkalmazás a jelszavakat titkosítva tárolja

A Szolgáltató Megrendelő felé 4 előre definiált szerepkört nyújt a Szolgáltatás megrendelésekor. Megrendelő Adminisztrátori jogosultságot kap, mely alapján az Adminisztrátori jogosultság gyakorlására Megrendelő által kijelölt személy az egyes Felhasználók hozzáférését és jogosultságát, illetve a Szerepkörök számát és hatáskörét önállóan jogosult szabályozni.

2.2.4. Információbiztonság

A szolgáltatáshoz kapcsolódó információbiztonság megvalósítása érdekében a Szolgáltató vállalja:

 1. megfelelő biztonságirányítási rendszer kialakítását és annak folyamatos, szabályozások szerinti működésének biztosítását;
 2. munkatársainak, teljesítésben közreműködő egyéb személyeknek gondos kiválasztását, a hozzáférések megfelelő elkülönítését és korlátozását;
 3. a használt eszközök biztonsági szempontú megfelelőségének biztosítását;
 4. a biztonsági incidensek kivizsgálását, a tapasztalatoknak megfelelően a szabályozások szükség szerinti módosítását.

Az információbiztonság elérése érdekében a Megrendelő köteles:

 1. Felhasználókat gondosan kiválasztani;
 2. biztosítani a hozzáféréshez kapott azonosítók, jelszavak, eljárások megfelelő bizalmas kezelését, akként, hogy az a jogosultak körén kívüli harmadik személy részére hozzáférhető ne legyen; Szigorúan tilos a felhasználói azonosítókat és jelszavakat publikus rendszereken elérhetővé tenni.
 3. Minden a rendszert használó személynek önálló felhasználói azonosítót igényelni, a felhasználói fiókok megosztása tilos;
 4. a Szolgáltató felé a biztonsági incidenseket az elérhető legrövidebb időn belül jelezni;
 5. a Szolgáltatóval együttműködni a biztonsági incidensekkel kapcsolatos intézkedések során;
 6. a Szolgáltatás eléréshez használt infrastruktúráját a Szolgáltató által meghatározott elvárásoknak megfelelően kialakítani (ÁSZF 2.1.1-es pont).

A szolgáltatástól függően a Megrendelő és a Szolgáltató közösen, de Megrendelő ez irányú írásbeli felhívását követően határozzák meg a fokozottan érzékeny adatok körét, továbbá az ehhez kapcsolódóan bevezetendő biztonsági szabályokat.

2.2.5. Szolgáltatások meghatározása

A Szolgáltató a Megrendelő számára az egyedi megállapodásban rögzített szolgáltatásokat a jelen ÁSZF 2. sz. mellékleteként szereplő Szolgáltatási Szint Megállapodásban meghatározott feltételekkel és paraméterekkel nyújtja.

3. Nebula.hu megrendelés

A Qualysoft Infromatikai Zrt. által Nebula.hu – felhő informatikai szolgáltatása évente előre fizetendő szolgáltatásként vehető igénybe azok számára, akik regisztrálnak a Nebula.hu weboldalon és megrendelik a Szolgáltatást. A Szolgáltatást igénybe vevő személy a regisztráció befejezésével gyakorolja a Megrendelő jogait és köteles annak kötelezettségeit teljesíteni. A regisztrációval Megrendelő igazolja, hogy jog- és cselekvőképes jogi személy, társadalmi szervezet vagy gazdálkodó szervezet, vagy természetes személy. Az online regisztrációval, megrendeléssel a Megrendelő, illetve Megrendelő képviseletében eljáró személy kijelenti, hogy

 1. 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy,
 2. a Megrendelő törvényes, vagy szerződéskötésre felhatalmazással rendelkező képviselője,
 3. a saját vagy az általa képviselt Megrendelő nevében, valós adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A Megrendelő nem regisztrálhat, és nem rendelheti meg a Nebula.hu szolgáltatást, amennyiben ellene végrehajtási, csőd-, vagy felszámolási, illetve kényszertörlés iránti eljárás indult, illegális tevékenységet folytat, illetve más olyan tevékenységet végez, amelyet a közvélemény, illetve Szolgáltató erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak, a normál társadalmi értékrenddel ütközőnek tart.

Amennyiben Megrendelő ellen végrehajtási, csőd-, kényszertörlés iránti, vagy felszámolási eljárás indul, illegális, erkölcstelen, vagy egyéb szempontból kifogásolható tevékenységet folytatat, úgy a Szolgáltató a Nebula.hu szolgáltatása tárgyában létrejött szerződést e tényre hivatkozva 15 napra felmondhatja.

A regisztráció folyamán a Megrendelő büntetőjogi felelősségének teljes tudatában valós adatokat köteles megadni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Megrendelő által megadott adatok nem valós elem(ek)et tartalmaznak, automatikusan jogosult a regisztrációt indoklás nélkül visszautasítani, illetve a már meglévő hozzáférését ideiglenesen, részlegesen, vagy teljes egészében, végleg korlátozni, illetve a Megrendelőt a Nebula.hu online szolgáltatásának használatából kizárni, illetve jogosult a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyidejű, azonnali hatállyal történő felmondására.

A regisztrációt követően a Megrendelő automatikusan a belépési adatait a regisztrációkor megadott e-mail címére, e-mailben kapja meg. A Megrendelő a regisztrációját a véletlen feliratkozások elkerülése érdekében kizárólag a levélben található linkre kattintva, a regisztráció során megadott e-mail címmel és belépési kóddal belépve tudja megtenni, majd a rendszeren belül tudja jelszavát átállítani.

4. Szolgáltatási díj

4.1. Pénzügyi, elszámolási szabályozás

4.1.1. Fizetési feltételek, számlázás

A Szolgáltató a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokról a jelen ÁSZF, illetve Megrendelővel megkötött Egyedi Szolgáltatói Szerződés alapján szolgáltatási díjat számít fel. A szolgáltatási díjról az egyedi megállapodásban rögzített szolgáltatási csomag megrendelésének napjára dátumozva, a Felek között létrejött egyedi megállapodásban rögzített fizetési határidővel számlát állít ki, amelyre vonatkozóan a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Megrendelő kifogással élhet. A kifogást a Szolgáltató felé a Megrendelő írásban köteles jelezni.

A kifogásolt számlát, illetve tételeket a Szolgáltató köteles felülvizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt 8 napon belül írásban tájékoztatni. Indokolt esetben a tájékoztatással egyidejűleg Szolgáltató köteles a helyesbítő számlát is megküldeni. A Megrendelő általi kifogásolásnak a fizetési határidőre halasztó hatálya nincsen, eredményes kifogás esetén Szolgáltató intézkedik a Megrendelő által esetlegesen megfizetett díjtöbblet visszafizetése iránt.

A díjfizetési kötelezettség a weboldalon történt regisztrációt követően, a – Szolgáltatás élesítése – gomb lenyomásával és annak megerősítésével keletkezik, és a jelen pontban megjelölt időpontban válik esedékessé.

A Nebula.hu online munkaszervező szolgáltatás, a Megrendelő saját adatait más Megrendelők adataitól teljes mértékben elkülönítetten tarja nyilván. A Nebula.hu szolgáltatás egymástól függetlenül szolgálja ki az egyes Megrendelők igényeit. A különálló Nebula.hu rendszerek az egyes Megrendelők egyedi megállapodásában közösen rögzített módon, mélységben és időtartamban összekapcsolhatók. Ezen lehetőség pontos meghatározását az Egyedi Szolgáltatási Szerződésben minden esetben, részletesen fel kell tüntetni. A Megrendelő által alkalmazott Felhasználók (munkatársak, vagy más hozzáféréssel rendelkező személyek) részére hozzáférést kizárólag a Megrendelő által az Adminisztrátori Jog gyakorlására kijelölt személy biztosíthatja, e személy jogosult regisztrálni és módosítani a Felhasználók számát és összetételét.

4.1.3. A Nebula.hu szolgáltatási díjai és a szolgáltatási díj fizetési módjai

A szolgáltatási díjat a Megrendelő előre fizeti meg a Szolgáltató számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és a Megrendelő számára a Felek között létrejött egyedi megállapodásban rögzített rendszerességgel számlát bocsát ki. A Megrendelő a Szolgáltatási díjat banki átutalással rendezheti a Szolgáltató felé. Számláját a Megrendelő jelen ÁSZF 4.1.1 pontja szerint köteles kiegyenlíteni. A Megrendelő a fizetést Forintban köteles teljesíteni Szolgáltató számlájára.

A szolgáltatási díjfizetési kötelezettség a Szolgáltatás megrendelésével lép érvénybe.

A Nebula.hu szolgáltatási díja magában foglalja az alkalmazás üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá a folyamatos adatmentést. A rendszeres szolgáltatási díj az aktív felhasználók száma alapján kerül meghatározásra (csomagba sorolás útján vagy egyedi árazással) és kiszámításra az 3. számú Szolgáltatási katalógus nevű melléklet alapján. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége van a Nebula.hu-ra felhasználói jogosultsággal bejelentkezni. Minden egyes Felhasználó önálló felhasználói (hozzáférési) joggal rendelkezik. A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt kell érteni többek között a 2 Felhasználós csomagnál a Felhasználónkénti maximum 500 MB tárhely felhasználását, az ettől eltérő nagyságú tárhely igény esetén a Szolgáltató egyedi árazást kínálhat a Megrendelő számára, melyről hivatalos árajánlatot készít.

A szolgáltatási díj tartalmazza a korlátlan számú ügyfél, megrendelés és feladat kezelését, korlátlan számú aktív üzenet, bejegyzés, szavazás, a személyre szabott alapoktatást (a rendszer használatát, illetve testreszabását elősegítő, kiscsoportos, 4 órában történő intenzív elméleti és gyakorlati oktatás), korlátlan számú belépést a rendszerbe, írásos ügyfélszolgálati segítséget 1 munkanapon belül, 24 órás technikai felügyeletet, a folyamatos fejlesztéseket.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). A szolgáltatási díjakra Szolgáltató a fizetési késedelem miatti felfüggesztés időtartama alatt is igényt tarthat. A felfüggesztés időtartama legfeljebb 30 nap. Amennyiben ezen időszak alatt Megrendelő nem egyenlíti ki tartozását, úgy a Nebula.hu szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés minden további intézkedés nélkül megszűnik, a Megrendelő Nebula.hu szolgáltatásában tárolt adatait a Szolgáltató törölheti.

A szolgáltatás legfeljebb 90 napra történő felfüggesztését Megrendelő is kezdeményezheti írásban. Megrendelő kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban Szolgáltató részére díjazás nem jár.

5. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja jelen ÁSZF-ben meghatározott módon Nebula.hu munkaszervezési alkalmazás zavarmentes működését.

Amennyiben Megrendelő késedelmes, hiányos vagy pontatlan információ szolgáltatása, vagy más okokból kifolyólag a Szolgáltató – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt hozzáférést nem tudja biztosítani, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt. A Tájékoztatást az Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználó e-mail címére köteles Szolgáltató megküldeni.

Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését korlátozná, megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben Megrendelőnek kárt okoz és amennyiben Megrendelő az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a Szolgáltató köteles Megrendelő kárait megtéríteni, illetve a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, mely tevékenységéért díjazást nem számíthat fel.

Szolgáltató kötelezettségei teljesítéshez alvállalkozót, vagy más közreműködő tevékenységét veheti igénybe.

5.1. Felelősséget korlátozó intézkedések

A Szolgáltató a Megrendelő magatartásáért, cselekedeteiért, kommunikációjáért, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Megrendelő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött levelek megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a nebula.hu – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered, illetve a Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért.

A Szolgáltató szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

5.2. Anyagi kártérítési felelősség korlátozása, illetve kizárása

A Szolgáltató Megrendelő, illetve Felhasználó károsodása esetén legfeljebb 3 (azaz Három) havi díjnak megfelelő összeg erejéig kötelezhető kártérítés fizetésére. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás ellenértékét képező kedvezményes díjazás kifejezetten a limitált kártérítés összegére tekintettel kerül meghatározásra.

A Szolgáltató nem felel semmilyen olyan károsodásért, mely Megrendelő, illetve Felhasználó – akár kismértékű – gondatlanságával ok-okozati összefüggésben következik be.

A Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan nem felel az alábbi eseményekkel összefüggésben bekövetkezett károsodásokért.

 1. jelen ÁSZF 2.1.1. pontjában meghatározott követelmények teljesülésének hiánya
 2. internet és helyi hálózat minősége, sávszélesség
 3. más rendszerek által okozott túlterhelés (pl.: hálózati, szoftver) miatt bekövetkező minőségromlás, hiba
 4. távközlési összekapcsolódás, tápellátás, hardver hiba
 5. megrendelői, felhasználói munkaállomások, helyi hálózat nem rendeltetésszerű használata
 6. operációs rendszer és más rendszerszoftverek hibája (pl.: adatbázis)

5.3. Szolgáltatás nyújtásához bevont 3. fél feltételei

 1. Alvállalkozó, vagy más közreműködő által végzett munka minőségéért és a vállalt határidők tartásáért a Szolgáltató úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
 2. Szolgáltató jelen szolgáltatás nyújtásában közreműködő alvállalkozók, illetve közreműködők tevékenységét, termékeit a Szolgáltatóra érvényes minőségbiztosítási előírások, szabványok alapján köteles ellenőrizni;
 3. Szolgáltató feladata, hogy az általa a Szolgáltatás nyújtásába bevont alvállalkozója, illetve más közreműködő a Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően végezze tevékenységét.

A Szolgáltatónak semmilyen esetben sem kötelessége a Megrendelők hibás adatrögzítésének felkutatása, azok javítása és az ebből származó hibák keresése, elhárítása.

A Nebula.hu tartalma (pl.: szöveg, adat, videó, audió, kép stb. – a továbbiakban: anyagok) – ide nem értve a Felhasználók által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő – felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor. A nebula.hu egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy nyomtathatók ki. Ez a jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához. A nebula.hu rendszerben található képeket harmadik személyek csak kifejezett engedéllyel használhatják fel. A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

Amennyiben Megrendelő a fentiek figyelmen kívül hagyásával megsérti Szolgáltató szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogait, úgy kötelezettségszegésenként anyagi felelősséggel tartozik Szolgáltató felé.

6. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles Szolgáltató szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a teljesítés után járó díjat Szolgáltatónak az ÁSZF-ben rögzítettek alapján határidőre megfizetni. A Megrendelő köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat és közreműködést a Szolgáltató részére biztosítani, melynek elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató nem felelős.

A Megrendelő kijelenti, hogy tisztában van az internetes levélküldés szabályaival. A Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatok tartalmáért. Szolgáltató jogosult figyelmeztetést küldeni, a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Megrendelő a szolgáltatás használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

Karbantartási célból a Nebula.hu üzemeltető személyzete jegyzőkönyv-vezetés mellett, jogosult a Megrendelő Nebula.hu felhasználói fiókjába a karbantartás idejére bejelentkezni.

6.1. A Felek együttműködése

6.1.1. Adatvédelem, adatkezelés

A Szolgáltató köteles minden tőle telhetőt megtenni a felhasználói adatok védelméért, a Szolgáltató által használt rendszerek biztonságáért, de felelőssége nem terjed ki a felhasznált harmadik fél által szállított szoftverek által tartalmazott biztonsági rések és hibák által okozott károkra. A Szolgáltató alkalmaz rendszeres frissítéseket, illetve használja az alkalmazott szoftverek szokásos védelmi módszereit.

A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik fél számára nem szolgáltathatja ki, melyért nem szándékos adatvédelmi incidens esetén legfeljebb az éves szolgáltatási díj mértékével megegyező mértékű, egyéb esetben teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal a tudomására jutott üzleti titkok védelmére, így különösen a Megrendelő üzleti gyakorlatát, stratégiáját, tervezett lépéseit harmadik féllel nem közölheti.

Az adatok kiadásának tilalma nem vonatkozik a hatályos jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.

A Megrendelőre vonatkozó adatok kezelőjeként működő Szolgáltató az adatokat külső adatfeldolgozó részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint adhatja át.

A szolgáltatások teljes vagy részleges felmondása esetén a Szolgáltató köteles az adott Megrendelő ügyféladatait térítésmentesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani 30 napon keresztül XML formátumban, valamint köteles azokat a szolgáltatás megszüntetése után 30 napon belül visszavonhatatlanul törölni.

7. Nebula.hu etikai irányelvek

A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi az alábbiakat:

7.1. Tiltott tartalom

A megrendelő nem küld olyan e-mail-t vagy csatolt állományt a Nebula.hu használatával, mely:

 1. Büntetőjogi-, vagy szabálysértést tényállást megvalósítását eredményezi,
 2. Pornográf vagy szexuális tartalmú,
 3. Prostitúciót hirdet,
 4. Illegális tevékenységre biztat,
 5. Illegális termékeket vagy szolgáltatásokat hirdet,
 6. Sérti mások személyét, jogait vagy vallási meggyőződését,
 7. A jó ízlést sértő, trágár kifejezéseket tartalmaz,
 8. A szerzői jog, szabadalom, védjegy, üzleti titok vagy szellemi tulajdon jogának megsértését valósítja meg,
 9. A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása miatt más személy vagy vállalat üzenetének tűnik, azaz elküldésével a feladó hamisítást, más személy színlelését vagy megszemélyesítését valósítja meg,
 10. Levél-, üzleti-, vagy más titkot sért.

8. Hardware és szoftver feltételek bemutatása

A Nebula.hu SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A szoftverbe a www.nebula.hu címen lehet bejelentkezni.

8.1. Bejelentkezés feltételei

 1. Szélessávú internetkapcsolat;
 2. Windows Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Google Chrome 14.0, Safari 6.0 vagy kompatibilis internet böngésző;
 3. A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 4. Aktív felhasználó név (e-mail cím) és jelszó ismerete;
 5. Bejelentkezésnél használt e-mail címmel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

8.2. Munkavégzés feltételei

 1. Bejelentkezés feltételei teljesülnek;
 2. Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a Szolgáltató felé lejárt tartozása nem áll fenn.

9. Rendelkezésre állás

A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa szolgáltatott alkalmazás a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

10. Adatmentés

A Szolgáltató biztonsági biztosítékot garantál az esetlegesen előforduló hardver hibák, és környezeti-katasztrófák okozta adatvesztés elkerülésére. A webkiszolgáló tükrözött, redundánsan tároló merevlemez megoldással és szünetmentes áramellátással rendelkezik. A webkiszolgálón tárolt összes adat mentésre kerül, amely a nebula.hu adatbázisának egészét tartalmazza a Rendszer esetleges összeomlás utáni visszaállítására.

11. Felhasználók elérési jogosultságának kezelése

A Felhasználók elérési jogosultságának kezelését a Megrendelő végzi. A Megrendelőnek lehetősége van új Felhasználókat hozzáadni, törölni, illetve a meglévő Felhasználók adatait módosítani, továbbá a Felhasználót aktiválni, inaktiválni, adatállományait örökíteni.

A Felhasználó jelszavainak biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

12. Titoktartás, adatvédelem

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A Szolgáltató és Megrendelő a bizalmas adatokat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatják fel, a tudomásukra jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatják nyilvánosságra, kivéve, ha annak közlésére jogszabály kötelez.

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállása alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Megrendelő jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli.

A Szolgáltató alkalmazottai nem férhetnek hozzá a rendszerekben tárolt adatokhoz (ügyfelek adatai, email címek, kampány beállítások, sablonok stb.). Az ügyfélszolgálat működtetéséhez is csupán a munkájuk elvégzéséhez feltétlen szükséges rendszerbeállításokat láthatják (státuszok, extra mezők listája és lehetséges értékeik).

A Szolgáltató a Felhasználók által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában meghatározottak, vagy más speciális jogszabályban előírtak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen ÁSZF elfogadásával és tudomásul vételével egyidejűleg hozzájárulását adja.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó kérésére haladéktalanul és visszavonhatatlanul törölni. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a Szolgáltató a Megrendelő és Felhasználó adatait 30 napig tárolja.

12.1. Naplóbejegyzések használata

A nebula.hu úgynevezett naplóbejegyzéseket használ, mely naplóbejegyzések tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), a Felhasználó által használt böngésző típusát, az internetszolgáltatót, dátum/idő bélyegzőt, a hivatkozó és kilépő oldalak címét és a kattintások számát a nebula.hu látogatása alatt. Előbbiek célja, hogy a Szolgáltató ennek segítségével látogatási szokásokat elemezzen annak érdekében, hogy a nebula.hu kezelése és adminisztrációja hatékonyabb legyen. A naplóbejegyzésekben tárolt adatok semmilyen módon nem kapcsolhatóak konkrét természetes személyhez.

Előbbi alkalmazásokat, illetve az azokhoz kapcsolódó adatkezelést, műveleteket a Megrendelő és a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja.

12.2. A szolgáltatás nyilvános helyen történő használata

Amennyiben a Felhasználó a Nebula.hu rendszert nyilvános helyen (pl. internetkávézó stb.) használja, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett az adatok védelme érdekében szükség van a Felhasználó közreműködésére is.

Ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek a Felhasználó által használt számítógéphez, az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

 1. A bejelentkező képernyőn az Emlékezzen rám! mezőbe ne tegyen pipát, belépési adatait ne mentse,
 2. A böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását,
 3. Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava megadásakor,
 4. Jelszavát semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra,
 5. Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg azt,
 6. Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, ahol éppen folyamatban van a Nebula.hu használata,
 7. A nebula.hu minden esetben a Kilépés gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el.

13. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. Vis maior esetén Szolgáltató, illetve Megrendelő mentesülnek szerződés teljesítése alól.

14. Szerződés megszűnésének esetei

A Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. Ebben az esetben a Szolgáltató 5 munkanapon belül és ellenszolgáltatás nélkül a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Felhasználó által a Rendszerben rögzített adatokat XML formátumban, az előre kifizetett bérleti díj arányos részét pedig 30 napon belül visszatéríti a számára, amennyiben a Megrendelő kifizette esetleges tartozását; tehát ha korábban számlatartozás miatt Rendszere felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után.

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 1. A Megrendelő az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 2. 60 napot meghaladó vis maior esete;
 3. ha a Megrendelő, vagy a Felhasználó a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;
 4. ha a Megrendelő vagy a Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a Szolgáltató – illetve az egyes Megrendelők és Felhasználók – jogos érdekeit, különösen a Szolgáltató jó hírnevét sérti, vagy magatartása eredményeként a szerződés további fenntartása a Szolgáltató részéről nem várható el;
 5. ha utóbb kiderül, hogy a Megrendelő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve az ÁSZF rendelkezéseinek;
 6. ha Felhasználó a Szolgáltatót egyéb módon megtéveszti.

A szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – postai úton, vagy a szerződésszegő félnek a regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben – történhet. A Nebula.hu rendszerben rögzített adatok tulajdonosa a Megrendelő, így a szerződés bármely fél általi felmondása esetén a bevitt adatokat a Szolgáltató ingyen és 8 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja XML formátumban, amint a Megrendelő rendezi a számláját.

A Megrendelő ezután jogosult más üzemeltető támogatását igénybe venni, azonban a szoftver forráskódjához nem férhet hozzá. A felek a szerződés megszűnésekor egymással szemben teljes körűen elszámolnak.

15. Vitás kérdések rendezése

A Megrendelő esetleges panaszaival Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel: telefon: +36 1 8899 800, e-mail: office@qualysoft.hu. A Megrendelő elfogadja, hogy a Nebula.hu ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos tesztidőszakukat töltő Megrendelőknek, illetve az aktív előfizetéssel rendelkező, aktív Felhasználóknak áll a rendelkezésére; tehát azoknak, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt a Rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldása után. Egyéb személyek kiszolgálását a Nebula.hu ügyfélszolgálata megtagadhatja.

Szolgáltatónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek a Pécsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései és az egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.